הערכת שווי

הערכת שווי הנה כלי הנועד לסייע להבין את מידת הכדאיות העסקית של נכס, חברה או פרויקט ויש לה משמעויות ונגזרות רבות. במקרים מסוימים בחירה בשיטות שונות עשויה להביא לשווי שונה. בנוסף, עלול להתרחש מצב בו מעריכים שונים העושים שימוש באותה שיטה יגיעו לערכים שונים בעקבות שימוש שונה בהנחות יסוד לביצוע ההערכה.

צוות הכלכלנים המנוסה של אנג'ל יועצים מבצע הערכות שווי למגוון רחב של נכסים פיננסיים מוחשיים (ניירות ערך, מניות, אופציות וכד') ולנכסים פיננסיים בלתי מוחשיים (מוניטין, פטנטים, סימן מסחרי והתחייבויות שונות). את הערכות השווי מבצעים היועצים לצרכים שונים.

 • הערכת שווי חברות ושותפויות הערכות שווי לצורך מיזוג, השקעה או רכישה, הערכת שווי לשם מכירת מניות, לצרכי מס, וכן לצורך ביצוע עסקאות בעלי עניין בחברות ציבוריות ועוד.
 • הערכת שווי של פעילות עסקית העומדת בפני עצמה ומהותית לחברה – הערכת הפעילות לצורך הפרדתה מן החברה (Spin-Off), העברת פעילות בין חברות, בדיקת כדאיות להמשך הפעילות עסקית.
 • הערכת שווי הוגן של אופציות המונפקות למנהלים ולבעלי המניות וכן הערכת שווי של אופציות המונפקות ע"י מחזיקי המניות הנסחרות בשוק ההון, הערכת שווי אופציות מתבצעת לשם בחינת התגמול לצרכי מס ולצרכים חשבונאיים אחרים, כמו כן מבוצעות הערכות שווי של אופציות לעובדים (בחברה פרטית- 409A, בחברה ציבורית- IFRS2, ASC817)
 • הערכת שווי של סוגי מניות – בחינת מבנה הון החברה והערכת שווי הון המניות. קיימים מצבים בעיקר בחברות סטארט-אפ בהם ישנו מבנה הון מניות מגוון, מניות בכורה, מניות נזילות, מניות מדוללות וכד' בעת השקעה או אקזיט יש צורך להעריך את מבנה ההון עפ"י סוגי המניות השונים. כמו כן מבוצעת הערכת השווי לצורך קביעת מחיר המימוש של אופציות לצורך חישוב המס.
 • הערכת שווי של נכסים פיננסים מוחשיים אחרים – הערכה של התחייבויות פיננסיות, אג"ח על כל גווניו, הלוואות, חובות, מענקים וכד'
 • הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים (נב"מ) – לחברה קיימים נכסים בלתי מוחשיים המגוונים הכוללים: מוניטין ומיתוג, פטנטים וקניין רוחני, קשרי לקוחות וכד', כאשר חברה רוכשת חברה אחרת יש להעריך את הנכסים הללו בבדיקה המכונה "הקצאת עלות רכישה" (PPA – Purchase Price Allocation).
 • בדיקת ירידת ערך מוניטין (Impairment) – יש צורך לבדוק מדי שנה האם חלה ירידת ערך בשוויו של נכס המוניטין, (זאת עפ"י IAS – תקן חשבונאות בינלאומי מס' 36).
 • הערכת שווי מכשירים פיננסיים – על החברה להעריך מדי תקופה את שווים ההוגן של נכסים פיננסים שברשותה, זאת עפ"י התקנים חשבונאיים מקובלים:
  • הערכת שווי עסקאות החלפה SWAP (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820
  • הערכת שווי אופציות פיננסיות (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
  • פיצול חבילת ני"ע לרבות אג"ח להמרה (IAS39, IFRS13, ASC470, ASC820)
  • הערכת שווי נגזרים משובצים (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
  • הערכת שווי מכשירי חוב (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
  • טיפול בסילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים (IFRIC 19)
  • עסקאות בין בעלי שליטה לרבות הלוואה מבעל שליטה וערבות בעלים.
  • הערכת שווי סוגי מניות בחברה פרטית
  • ביצוע ניתוחי רגישות – IFRS 7 וועדות גלאי.מכיוון שהערכת שווי אינה מדע מדויק וברובה נסמכת על השערות ושיקול דעת המבצע, נדרשת פתיחות רבה של הלקוח ויכולת הבנה עסקית וחשבונאית של היועץ, צוות מעריכי השווי של המשרד מורכב מכלכלנים, רואי חשבון ויועצי מס הבקיאים בשיטות המקובלות להערכת שווי, בתקינה הרלוונטית ומצוידים בחשיבה יצירתית והבנה עסקית, היועצים המנוסים מתאימים את גישת הערכת השווי לפי אופי החברה ומצבה בנקודת הזמן בה מתבצעת הבדיקה.
  • מעריכי השווי באנג'ל יועצים נוקטים בשיטות הערכת השווי המקובלות בענף:
 1. שיטת ההכנסה (היוון תזרים מזומנים חזוי – DCF) – הגישה הרווחת והמקובלת כיום בתחום הערכות השווי. ההנחה הכלכלית היסודית הקיימת בבסיס השיטה היא הנחת עסק חי (Going Concern) שמפיק לאורך זמן תזרימי מזומנים חיוביים ותפקידה לשקף את ערכה הפנימי האמיתי של הפעילות העסקית. על פי גישת ההכנסות, שווי נכס נגזר מערכם הנוכחי של תזרימי המזומנים שצפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים. ביישום גישה זו, יש לאמוד תחילה את תזרימי המזומנים שהנכס צפוי לייצר בעתיד, בהתבסס, בין היתר, על ניתוח מידע פיננסי ותפעולי.
 2. שיטת המכפיל (Multiplier) – בשיטת המכפיל מוערכת החברה על בסיס השוואה בינה לבין חברות דומות וזאת על בסיס ההנחה שחברות באותו ענף מאופיינות במכפילים וביחסים פיננסיים דומים. ההשוואה נעשית על בסיס היחס המחושב בין שווי השוק של החברה לבין מדד חשבונאי נבחר לביצוע. בשיטת המכפיל נהוג להשתמש בעיקר לקבלת אומדן כללי ראשוני לגבי שווי החברה, או כמדד להשוואה עבור שיטות נוספות שננקטו.
 • מכפיל רווח – מכפיל הרווח הנקי מתקבל כתוצאה מחלוקת מחיר המניה ברווח השנתי למניה, והוא נותן אינדיקציה ראשונית לתמחור מניות חברה לקראת הנפקתה בבורסה.
 • מכפיל הון – מכפיל הון מתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק של החברה בהון העצמי שלה.
 • מכפיל המכירות – מכפיל המכירות מחושב ע"י חלוקה של שווי השוק בהכנסות.
 • מכפיל תזרים מזומנים – מכפיל תזרים מזומנים מחושב ע"י חלוקת שווי השוק של החברה בתזרים המזומנים שלה בשנה האחרונה.
 1. שיטת השווי הנכסי – בשיטת השווי הנכסי יש להעריך את שוויה של החברה עפ"י ערכם הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות הקיימים במאזן. לצורך ביצוע הערכת השווי עפ"י שיטה זו, לוקחים את יתרת הנכסים וההתחייבויות במאזן ומבצעים אומדן לערכם הכלכלי.
 2. הערכות שווי עפ"י מודלים מורכבים: הערכת שווי בשיטת תזרים מזומנים מותאם סיכון, פטור מתמלוגים (Royalty Relief), אופציות ריאליות (Real Options), אשר בעיקר נועדו להערכת שווי חברות הזנק וקניין רוחני.
 3. הערכת שווי של אופציות מתבצעת עפ"י שיטות חשבונאיות מקובלות כגון: Black–Scholes, המודל הבינומי, וסימולציית מונטה קרלו. השימוש במודלים השונים לביצוע הערכת השווי מותאם למבנה ותכונות כל אופציה בפני עצמה.

בין השירותים הניתנים:

 • הערכת שווי חברות (פרטיות, משפחתיות, ציבוריות וכד')
 • הערכות שווי פעילות/חטיבות
 • הערכת שווי שותפויות והסכמים
 • הערכת שווי לצורך רכישה, מכירה, השקעה או מיזוג בין חברות
 • הערכות שווי נגזרים פיננסיים וערבויות
 • הערכות שווי וחוות דעת חיצוניות העומדות בדרישות התקינה הבינ"ל
 • עבודות PPA (Purchase Price Allocation) לצורך הקצאת עלות רכישה ובחינת ירידת ערך מוניטין.
 • הערכות שווי לצורכי תכנון מס: מהלכים של מכירת מניות, העברת פעילות מיחיד לחברה, הערכת שווי לשווי עסקה לצורך הקטנת תשלום מס
 • הערכת שווי נדל"ן
 • הערכת שווי לצורכי קנייה או מכירה של נכס
 • הערכת שווי לצרכים חשבונאיים
 • הערכת נזק כלכלי ולצורך תביעות משפטיות