בדיקת נאותות – Due Diligence

בדיקת נאותות או שקידה נאותה הנה עבודת בדיקה מקיפה ומולטי-דיסציפלינארית המתבצעת בעיקר לצרכי בחינת רכישות, השקעות, ניתוח דוחות כספיים ובדיקות חשבונאיות שונות.

מהות העבודה היא בדיקה של אמינות המידע, טיב החברה ואופייה העסקי במספר רבדים, עסקי, כלכלי, חשבונאי, משפטי ומיסויי. בדיקת נאותות מעמיקה, ממוקדת, ומקצועית מגשרת על פערי מידע ובכך מקטינה את הסיכונים והחשיפות המוטלות על חברה או על עסקת רכישה ומגנה על משקיע בפני רכישות לא איכותיות.

במסגרת עבודת בדיקת הנאותות נסקרים ומנותחים הדוחות הכספיים של החברה ונמדדת איתנותה הפיננסית, מבצע הבדיקה אוסף מידע ממקורות פנימיים וחיצוניים הנוגעים לביצועי החברה ותחזיות להמשך פעילותה ורווחיותה העתידית גם על רקע נתוני השוק, כן נבדקת מצבת הנכסים וההתחייבויות בהתאם לרישומים הרשמיים ולתקינה החשבונאית המקובלת. מעבר לבדיקה הכלכלית והחשבונאית נערכת גם בדיקה בנושאי מס בכדי לבחון את חשיפת המס של החברה לרשויות המס. כמו כן, נבדקת לעומק גם ההתנהלות העסקית, התפעולית והשיווקית של החברה, כל נושא מהותי עולה לניתוח מעמיק שבו נבדקים גם ההזדמנויות, החשיפות והסיכונים הפיננסים והתפעוליים.

בחברת הייעוץ אנג'ל יועצים מבוצעות בדיקות נאותות ע"י צוות המורכב מרואי חשבון, יועצי מס וכלכלנים המספקים עבודות מקיפות ומקצועיות, הנושאים הנבדקים בתהליך דיו דיליג'נס:

תהליך בדיקת נאותות כולל:

 • ניתוח דוחות כספיים
 • בחינת נאותות הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה
 • בחינה ועיבוד מהימנות נתונים היסטוריים
 • איתור סיכונים פיננסיים ובחינת איתנות פיננסית
 • בחינת סבירות תחזיות פיננסיות
 • איתור חשיפות חשבונאיות
 • ניתוח תוצאות פעילות, מרכזי רווח, דוח רווח והפסד, תקציב מול ביצוע,
 • ניתוח הוצאות והון חוזר
 • בחינה וניתוח תחומים מהותיים להצלחה העסקית והשפעתם על הפעילות העסקית
 • ניתוח סיכונים עסקיים ותפעוליים
 • בחינת האסטרטגיה העסקית
 • בחינת מערכות המידע וביקורת על תפקודן ואמינותן
 • בחינת רמת הניהול כולל חזקות הצוות המנהל והשקעה ושימור ההון האנושי